தனித்து நின்றாலும் துணிந்து நில். பலருக்கு தாழ்ந்து போகும் போதுதான் இந்த உலகம் உன்னை காலில் போட்டு மிதிக்கத் தொடங்கி விடுகிறது...!